ARBETSMETODER

Om det finns möjlighet önskar vi att ungdomen före en placering besöker hemmet, då det är viktigt att ungdomen är motiverad och ser positivt på placeringen.
Vi lägger stor vikt vid den dagliga strukturen. Att komma upp i överenskommen tid, hålla de mattider som finns i hemmet, skola eller praktik. Att ungdomen redan från början lär sig hålla ordning på sina egna och gemensamma utrymmen. Att de är delaktiga i matlagning, dukning och diskning. För oss är det viktigt att ta vara på den kunskap som ungdomen har med sig, samt att utveckla den ytterligare för underlättande till eget boende.
När ungdomen kommer till vårt resurshem börjar vi med en ”lära känna” period. Under den här tiden har vi täta samtal för att få reda på vilka behov som föreligger att träna, samt talar om vilka uppdrag som vi fått att arbeta med. Vad som förorsakat placeringen är inte lika viktig för oss. Vi fokuserar från placeringen och framåt. Utifrån vilka behov som finns arbetar vi med Aggression Replacement Training, Prepare, Salutogenes och arbetar med yttre motivation i form av positiv förstärkning för bra beteende. Efterom samtliga program bygger på Kognitiv Beteende Terapi är det den teorin vi grundar vårt arbete på. Vi arbetar parallellt med den inre motivationen i form av motiverande samtal som bygger på samtalsmetoden Motivation Interviewing (MI).
Resurshemmet har möjlighet att vid behov genomföra ett motivationsprogram (MI 5) med fem strukturerade samtalsträffar samt en introduktionsträff och ett avslutningsmöte, utarbetade av Rollnik och Miller upphovsmännen till MI. I våra samtal lägger vi parallellt in moraliska resonomang eftersom vi vet att det är mer framgångsrikt att arbeta multimodalt (Tanke – Känsla – Handling).
Resurshemmet har arbetat med ungdomar som har haft aggressionsproblematik, drogproblematik, självskadebeende, psykosociala problem, kriminella tankemönster samt ungdomar med skyddad identitet.